|   EN

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil ogólnoakademicki)

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry).

Studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie dostarczają wszechstronnej, specjalistycznej i profesjonalnej wiedzy z zakresu najnowszych i najważniejszych trendów w naukach o zarządzaniu oraz naukach pokrewnych, w szczególności w odniesieniu do problemów funkcjonowania organizacji w niejednolitych warunkach współczesnej gospodarki, oraz wiedzę z zakresu innowatorskich przedsięwzięć o różnym charakterze warunkujących skuteczne zarządzanie organizacją a także wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania.

Absolwent kierunku zarządzanie drugiego stopnia przedstawia i charakteryzuje współczesne koncepcje, teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych; identyfikuje współczesne teorie społeczne, ekonomiczne i finansowe stosując aktualną terminologię z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie; interpretuje współczesne koncepcje zarządzania i teorie przedsiębiorstw stosując pogłębioną wiedzę w odniesieniu do struktur gospodarczych i społecznych; zna współczesne koncepcje oraz instrumenty współpracy i konkurowania organizacji w otoczeniu społeczno– gospodarczym oraz mechanizmy tworzenia i metody rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy na różnych szczeblach organizacji oraz podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

 

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- doradztwo personalne i coaching w biznesie

- manager logistyki

- rachunkowość i zarządzanie finansami

- zarządzanie przedsiębiorstwem.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć pracę (w tym na stanowiskach kierowniczych i eksperckich) w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych różnego typu i wielkości, agencjach konsultingowych, instytucjach okołobiznesowych, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub podjąć się własnej działalności gospodarczej.

Back to top