|       |  EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Plakat z informacjami o konferencji OD STEREOTYPÓW DO NIENAWIŚCI; HEJT W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ                      Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz ze Współorganizatorami (Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim) oraz Partnerami (Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych – Oddział Gorzowski, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej [PECSA], Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa) zaprasza na V ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się 10 grudnia 2021 r. (on-line): link do konferencji.


Przedmiotem konferencji, adresowanej do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów jest natura zjawiska tzw. hejtu, a jej celem – stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.

Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Pandemia Covid-19 udowodniła, że uprzedzenie i oparta na nich przemoc mogą dotykać różnych grup społecznych. Prawo zaś może dostarczać narzędzia ograniczające skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność tychże zdaje się jednak być warunkowana multidiscyplinarnością ich projektowania i wielopłaszczyznowością ich stosowania.

Dwa panele konferencji odbędą się w ramach Konferencji ws. przyszłości Europy.

Patronatu konferencji udzielili: JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Link do wydarzenia na FB: Link do wydarzenia na FB

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się wykład prof. Angeli Marii Romito z Università degli studi di Bari Aldo Moro dla studentów Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Tytuł wykładu: The impact of the new pact on migration and asylum on unaccompanied minors. Wykład będzie w formule on-line.
Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRhMjVkMDctYjc3MS00NThj
LThmNGQtMGNjNjNlMDhkOTNk%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22f4a5ffd3-f1a0-45e0-9ac4-f0215ecc7839%22%7d

W dniu 07 grudnia 2021 roku wykładowca Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP mgr Dariusz Maciejewski, na zaproszenie oraz w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dębnie wygłosił wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu pod tytułem: „Rola administracji zespolonej i niezespolonej w zarządzaniu kryzysowym w czasie wystąpienia pandemii koronawirusa Sars-Cov-2”.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem Słuchaczy . W czasie wykładu omówione zostały zadania, rola oraz funkcjonowanie administracji zespolonej   i niezespolonej. Szczególna uwagę poświęcono bezpieczeństwu – jako pierwotnej, egzystencjalnej potrzebie człowieka, w tym roli Państwa w jej zapewnieniu, tak niezbędnej w sytuacji wystąpienia pandemii.

 

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, iż na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), czasopismo Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego – Studia Administracji Bezpieczeństwa zostało ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN:

Lp.Unikatowy Identyfikator CzasopismaTytuł, numer ISSN/numer eISSNLiczba punktówPrzypisane dyscypliny naukowe
30289201011Studia Administracji i Bezpieczeństwa 2543-696140nauki o polityce i administracji; nauki prawne;

 Serdecznie Państwu dziękuję za wkład w rozwój naszego periodyku i zachęcam do publikacji.

Prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

czasopismo

Dnia 30 listopada 2021 roku wykładowca Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, prof. AJP dr hab. Adam Czabański na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie poprowadził w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu wykład dla 110 funkcjonariuszy Służby Więziennej (strażników, wychowawców i psychologów) pod tytułem: "Specyfika zachowań samobójczych w Polsce a samobójstwa osadzonych". Tego samego dnia przeprowadził także szkolenie warsztatowe dla 30 wychowawców i psychologów podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie pod tytułem: "Funkcjonariusze Służby Więziennej w obliczu dramatu zachowań samobójczych więźniów". Na zakończenie prof. AJP dr hab. Adam Czabański zwiedził Zakład Karny w Nowym Wiśniczu zapoznając się z paletą działań resocjalizacyjnych dostępnych na miejscu, a także ze specyfiką pracy z osadzonymi przebywającymi na leczeniu odwykowym oraz osadzonymi uczęszczającymi do więziennej szkoły zawodowej.

resized 20211130 141422resized 20211130 110607

PAN

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, w dniu 18 listopada br. powołany został na członka Komitetu Nauk Politycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Powołanie na to stanowisko stanowi uhonorowanie niezwykle wartościowego dorobku naukowego prof. Bogusława Jagusiaka. Członkostwo w jednej z najważniejszych instytucji naukowych w Polsce bez wątpienia pozwoli na podniesienie rangi dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz dalszy jej rozwój.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Back to top